• Golf Edukacja

  Programy Wychowawczo-Szkoleniowe

  ukierunkowane są na dzieci i młodzież szkolną w ramach zajęć WF lub zajęć pozalekcyjnych…

 • Title

  Programy szkoleniowe

  ukierunkowane na nauczanie golfa na wszystkich poziomach wtajemniczenia.

 • Title

  Programy treningowe

  ukierunkowane są na zawodników, których celem jest gra w golfa na poziomie wyczynowym lub zawodowym.

 • Title

  Program Mistrzostwa Sportowego

  integruje w sobie Program Treningowy oraz Program Sponsorski w ramach…


Programy Wychowawczo-Szkoleniowe:

Programy Wychowawczo – Szkoleniowe ukierunkowane są na dzieci i młodzież szkolną w ramach zajęć WF lub / i szkolnej aktywności pozalekcyjnej. Programy te realizowane są w ścisłej współpracy ze szkołami partnerskimi ( Szkolny Program Wychowawczo – Szkoleniowy ). Pozaszkolny Program Wychowawczo – Szkoleniowego realizowany jest w formie partnerskiej z władzami i instytucjami lokalnymi, regionalnymi, gminnymi/ miejskimi lub / i instytucjami publicznymi / prywatnymi.

Szkolny Program Wychowawczo-Szkoleniowy Fundacji Golf4ALL  jest programem autorskim stworzonym przez współpracowników fundacji na potrzeby jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży. Program realizowany jest w szkołach partnerskich Fundacji w ramach lekcji WF lub/ i zajęć pozalekcyjnych.
Jego realizacja przebiega zgodnie z fazami rozwoju umysłowego i fizycznego uczestników oraz bierze pod uwagę tzw. sensytywne okresy rozwojowe. Celem nadrzędnym programu jest wychowanie poprzez golf. Realizacja tego celu odbywa się poprzez umożliwienie dzieciom uczestnictwa w regularnych zajęciach sportowych o tematyce golfowej w ramach lekcji WF lub szkolnych zajęć pozalekcyjnych. Motywem przewodnim w tym okresie jest kształtowanie charakteru i systemu wartości dzieci poprzez kontakt z tradycją, historią i etykietą golfa. W szczególności chodzi o kształtowanie pozytywnych postaw  cech charakteru takich jak uczciwość, cierpliwość, konsekwencję w działaniu, oraz umiejętność stosowania zasad fair-play, umiejętności współdziałania w grupie, wyrażanie i kształtowanie szacunku dla współgraczy .

W części sportowej program wprowadza dzieci w zasady, reguły oraz klimat golfa i umożliwia w ramach uczestnictwa w zajęciach praktycznych, zdobycie podstawowych umiejętności technicznych. Umiejętności te uczniowie zdobywają poprzez konsekwentne i rygorystyczne kształtowanie odpowiednich nawyków czuciowo-ruchowych  oraz nawyków mentalnych niezbędnych w grze w golfa.
 Część sportowa jest integralną częścią ogólnego programu rozwoju sportowego ucznia. W swojej strukturze odpowiada on założeniom zawartym w Narodowym Programie Rozwoju Juniorów propagowanym przez Polski Związek Golfa i PGA Polska junior.pzgolf.pl

Pozaszkolny program wychowawczo – szkoleniowy
Program ten ukierunkowany na dzieci i młodzież szkolną poza obrębem szkoły w oparciu o infrastrukturę pozaszkolną ( gminną, miejską lub prywatną / publiczną ) przy współpracy ze środowiskami i społecznymi strukturami lokalnymi. 
Program ten jest bliźniaczym programem wychowawczo – szkoleniowym, realizowanym w środowisku pozaszkolnym. Jego założenia pokrywają się z założeniami Szkolnego Programu Wychowawczo – Szkoleniowego.


Programy szkoleniowe: 

Program kształcenia nauczycieli WF 
Przy realizacji Szkolnych i Pozaszkolnych Programów Wychowawczo – Szkoleniowych Fundacja współpracuje ściśle ze szkołami partnerskimi oraz zatrudnionymi w nich nauczycielami WF.
 Ze względu na swoją specyfikę, zajęcia z golfa, w początkowej fazie wdrażania Szkolnego Programu Wychowawczo – Szkoleniowego wymagają intensywnego zaangażowania zawodowego nauczyciela golfa. Jego zadaniem jest rozpoczęcie programu i jednocześnie takie przygotowanie podłoża aby w następnej kolejności wyszkolony przez Fundację nauczyciel WF współpracujący z Fundacją mógł samodzielnie i efektywnie realizować założenia oraz treści dydaktyczne. W ramach swojej pracy konsultuje się z wyznaczonym dla niego mentorem / przedstawicielem fundacji. Fundacja monitoruje realizację zadań programowych we współpracy z nauczycielem i innymi przedstawicielami szkoły. Fundacja przejmuje na siebie zadanie adekwatnego przygotowania nauczycieli WF do współpracy w ramach realizacji programu oraz przygotowania planu finansowania wszystkich jego części .

Programy szkoleniowe 
Fundacja prowadzi programy szkoleniowe ukierunkowane na nauczanie golfa na wszystkich poziomach wtajemniczenia. Programy szkoleniowe ukierunkowane są na osoby spoza środowiska szkolnego i mają charakter grupowy lub indywidualny. Programy nauczania Fundacji mają charakter autorski. Treści oraz objętość poszczególnych programów określana jest indywidualnie przez prowadzącego przed rozpoczęciem programu.  Uczestnicy otrzymują od prowadzącego informacje zawierające ogólny strukturę ramową Programu.


Programy treningowe: 

Programy treningowe ukierunkowane są na zawodników, których ambicją i celem jest gra w golfa na poziomie wyczynowym lub zawodowym.
 Fundacja nie zajmuje się prowadzeniem programów o charakterze pół-wyczynowym.

Fundacja dąży do stworzenia w Polsce możliwość finansowego i materialnego wsparcia dla zawodników, którzy wykazują chęć i dostateczną motywację aby poddać się rygorowi programu treningowego. Programy treningowe mają charakter grupowy, drużynowy lub indywidualny w zależności od potrzeb zawodniczych. Za treść Programu odpowiada koordynator Programu, którym jest osoba o uprawnieniach i kompetencjach trenerskich. Programy treningowe obejmują wszystkie aspekty przygotowania zawodniczego.
 Rozpoczęcie programu treningowego poprzedza podpisanie umowy pomiędzy uczestnikiem nazywanym dalej zawodnikiem a Fundacją. Umowa ma charakter cywilno – prawny, której realizacja polega ze strony zawodnika na wypełnieniu jego obowiązków w określonym wymiarze i treści, a ze strony Fundacji do zabezpieczenia merytorycznego, finansowego, prawnego oraz koniecznej do realizacji treści programu infrastruktury.


Program Mistrzostwa Sportowego: 

Program Mistrzostwa Sportowego integruje w sobie Program Treningowy oraz Program Sponsorski w ramach Fundacji Golf4ALL.
Program Mistrzostwa Sportowego ma charakter indywidualny ukierunkowany wyłącznie na graczy zawodowych o wysokim potencjale. 
Program Sponsorski jest jednocześnie Programem impresaryjnym, w którym Fundacja pełni rolę Agenta / Impresario reprezentującego interesy gracza. Postawą współpracy Fundacji z zawodnikiem w ramach Programu Mistrzostwa Sportowego jest umowa cywilno – prawna.