Polski golf, mimo, że bardzo młody może poszczycić się początkowymi sukcesami na arenie międzynarodowej. Dzieje sią to przede wszystkim za sprawą występów naszych juniorów, którzy stopniowo zdobywają coraz wyższe notowania na światowych listach rankingowych. Do sukcesów na arenie sportu zawodowego jest nam jeszcze daleko ale widać, że konsekwentna i długoterminowa praca opłaca się. Polska posiada już pola golfowe pozwalającą na organizowanie turniejów klasy mistrzowskiej. Niestety brakuje nam obiektów tzw. małej infrastruktury treningowej niezbędnej dla szerokiego i masowego rozwoju dyscypliny. Dotychczas nie stworzono również ogólnodostępnego programu szkoleniowego. Fundacja Golf4ALL powstała z myślą wypełnienia tej luki. Celem działania fundacji jest stworzenie adekwatnych programów szkolnych i pozaszkolnych oraz budowanie potrzebnej i powszechnie dostępnej golfowej infrastruktury komunalnej.

Fundacji zajmuje się podejmowaniem i popieraniem inicjatyw oraz działań sprzyjających rozwojowi golfa w Polsce, a w szczególności:
1. popularyzacja, promowanie i wspomaganie rozwoju golfa w Polsce,
2. podejmowanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych w dyscyplinie golf,
3. organizowania szkolenia sportowego na każdym szczeblu zaawansowania,
4. organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i popularyzatorskich,
5. dokształcania i doskonalenia zawodowego trenerów, instruktorów oraz nauczycieli w dyscyplinie golf, oraz innych pracowników obiektów golfowych w wiedzy związanej z golfem,
6. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, rehabilitacji i czynnego wypoczynku,
7. koordynowanie działań w zakresie rozwoju golfa w Polsce poprzez ścisłą współpracę z innymi organizacjami golfowymi w Polsce i z zagranicą,
8. prowadzenie współpracy w zakresie badań naukowych nad dyscypliną golf służących rozwojowi golfa w Polsce,
9. występowanie do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych, mających wpływ na rozwój golfa w Polsce,
10. prowadzenie działań strażniczych w zakresie przestrzegania prawa oraz zasad bezpieczeństwa szkolenia golfowego, zwłaszcza skierowanego do dzieci i młodzieży.

Fundacja prowadzi działalność statutową m.in. na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących.